Energiadata

Tuotanto nyt Klo()

Riikinvoima
Öljyteho
Hasintie / A-rehu / Stora Enso

Tuotanto

Minimituotanto

Maksimituotanto

Tuotanto

Minimituotanto

Maksimituotanto

Tuotanto

Uusiutuva energia

Fossilinen energia

Tuotanto

Uusiutuva energia

Fossilinen energia